try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

MEB Torba Kanunu Neler Getiriyor?-2

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna- melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bir çok köklü değişiklik getirilmiştir. Yapılan değişikliklerin Millî Eğitim Bakanlığı personeli için neler getirdiğini detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Denetçiler ve İl Eğitim Denetmenleri Maarif Müfettişi oldu

Kanunla getirilen önemli değişikliklerden birisi de kamuda ilk defa Maarif Müfettişi unvanlı kadro oluşturulmasıdır.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı'na kadro cetvelinde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Yine kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacaktır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılacaktır.

Bu şekilde atananların mali hakları korunmuştur.

Ayrıca, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde Maarif Müfettişleri Başkanlığı oluşturulacaktır.

Yapılan düzenlemeyle, kadrolar yapboz haline dönüştürülmüştür. 652 sayılı KHK ile daha önce müfettiş olanlar Millî Eğitim Denetçisi'ne dönüştürülmüş, şimdi ise kamuda ilk defa yer verilen Maarif Müfettişi'ne dönüştürülmüştür. Ayrıca, merkez denetim elemanları ile taşra denetim elemanları eşit hale getirilmiştir ve taşra denetim elemanlığında karar kılınmıştır.

Maarif Müfettişi olan hem Millî Eğitim Denetçilerinin hem de İl Eğitim Denetmenlerinin ek göstergeleri 2200 olarak belirlenmiştir.

Özür gruplarına bağlı yer değişikliği yılda iki defa yapılabilecek.

Öğretmenlerin özür grubu atamalarının yılda bir defa yapılması yönündeki düzenleme öğretmenlerden büyük tepki toplamış, ancak uygulama imkânı bulamamıştı. Daha sonra bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yeni yapılan düzenlemeyle; Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılacaktır.
Rotasyon kaldırıldı.

Önceki düzenlemeye göre; il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılmaktaydı.
Yapılan yeni düzenlemeye göre, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

Okul Müdürlerinin görev süresi 4 yılla sınırlandırıldı

Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürü'nün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürü'nün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürü'nün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecektir. Yine bu kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacaktır.

Ayrıca, geçici maddeyle kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir.

Başka kurum personelinin MEB'de görevlendirilmesi

Yapılan düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilecektir. Düzenlemede yer alan çalışan kavramı içerisine her türlü personel girmektedir.

Öğretmenlere Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirildi

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, belirli şartları taşıyanlara Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirilmiştir.
Buna göre;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin 'ORTAK HÜKÜMLER' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,

2- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları,

3- Öğretmenler arasından,
Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilecektir.

Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar