2018 PYBS Sınav Giriş Yerleri / PYBS Sınav Giriş Belgesi TIKLAYIN!2018 Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) giriş yerleri açıklandı mı? PYBS sınav yerleri belgesi çıkartmak için tıklayın...

2018 PYBS GİRİŞ YERLERİ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

PYBS 2018 BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEB tarafından 2018 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı. Klavuza göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik PYBS, Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00'te, MEB tarafından yapılacak.

Ancak, 8'inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS'ye katılmayacak; sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edecekler.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrenciler, Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öğrenciler bu haklarından yararlanamayacak. 8'inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak; bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacak.

Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklar. Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacak.

Klavuz internette yayımlandı

Öğrenciler "PYBS Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, (http://www.meb.gov.tr) ve (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinden ulaşabilecek. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamayacak. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramayacaklar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS'ye müracaat edebilecekler; ancak sınavı kazananlar MEB'e bağlı resmi okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacak. Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün olmayacak. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmeyecek.

Başvuru yapabilmek için diğer koşulların yanı sıra ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2018 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmemesi şartı gerekiyor. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı TC vatandaşı olan öğrenciler, T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise yabancılara verilen numara ile başvuru yapacaklar. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye'deki MEB'e bağlı resmi okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmesi zorunlu olacak. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere (http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp) internet adresinden ulaşılabilecek.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınavı, Mayıs 2018 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacak. Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olacak.

PYBS sonuçları,Temmuz 2018'de açıklanacak.

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1.Bu kılavuz “ İlköğretim ve Ort aöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yöne r gesi ” hükümlerine göre hazırlanmıştır .

2.Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYBS ) başvurmuş olan öğrenc iler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3.Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

4.PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılmaz. Öğrencilerin , tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

5.Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

6.Orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü , sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez .

7.Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.

8.PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile yatılı bölge ortaokulundan ( YBO ) parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilen dirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdür üğü sorumludur.

9.Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

10.PYBS ’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile YBO ’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

11.Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK sorumlu değildir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ve YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır

5, 6, 7, 9, 10 ve 11 ’inci sınıflara yönelik olarak PYBS, Mayıs 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00 ’da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 ( on ) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ’inci sınıf ların sınav başvurusu; mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak, 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sın ava giren öğrenciler , Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklardır.

Tercih yapmayan öğrenciler bu hakların dan yararlanamazlar. 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlar dan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız yatılılık ve ya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır.

Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklardır. Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, (http://www.meb.gov.tr) ve (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinden ulaşabilecektir. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-O kul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslek î AçıkÖğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler ; ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtile n kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Parasız yatılılığa hak kaz andığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan burslul uğa geçirilmesi mümkün değildir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt - kabul şartlarını taşımak.

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç , bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

d. Ortaöğretim kurumlarında , sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

e. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer al anlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.) .

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kur umlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK – 1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık ge lir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,

Aile üyelerini n T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

f. Bursluluğu tercih etmek için;

Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8 ’inci sınıfları ile imam hatip ortaokullarının 5 ve 6 ’ncı sınıf larında öğrenim görüyor olmak.

Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 1 1’inci sınıf larında öğrenim görüyor olmak.

g. Parasız yatılılığı tercih etmek için;

Ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç;

9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

Meslekî ve teknik or taöğretim kurumlarının 10 ve 11’inci sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için Mayıs 2018 tarihinde e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Yurtdışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri; 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için Haziran 2018 tarihinde “ (Ek-3) 2018 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu”nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

“Sınav Giriş Belgesi”ni alamayan öğrenciler, e-posta yolu ile Bakanlığımızın pybs@meb.gov.tr adresine müracaat ettiklerinde, sınav giriş belgeleri belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin “Sınav Giriş Belgesi”nde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2018'de yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı saatinin daha önce 10.00'da yapılması planlandığını ancak soru kitapçıkları, cevap kağıdı, etiket ve salon yoklama listeleri basım işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle sınav saatinin 14.00 olarak değiştirildiği belirtildi.

Daha önce öğrencilere dağıtılan sınav kağıdının bir geçerliliğinin kalmadığı belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikten önce sınav giriş belgesi alan öğrencilerde saat bölümü 10:00 yazacaktır. Bu durumda olan giriş belgelerinin geçerliliği kalmamıştır. Bu durumdaki öğrencilere ulaşılarak yeni sınav giriş belgesi verilmesi için tüm okul müdürlükleri bilgilendirilecek, sınavlardan sorumlu görevlilerin dikkatli olması, sınav güvenlik kutularının okullara öğleden sonra bırakılması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Konular

Görevde yükselmelerde mülakatın etkisi azaltılmalı!
Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber
Atamaları geciken doktorlarla ilgili son durum
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermeli?
Hangi kurumlar kapatılacak?
Zeytinlik alanda endüstriyel atık depolama tesisi kurulabilir mi?
Başkasının yerine sınava girmek dolandırıcılık sayılıyor mu?
Seçimde görev alacakların ücretleri belli oldu!
Sözleşmeli personelin yıllık izni gelecek yıla aktarılır mı?
İçişleri GY ve unvan değişikliği giriş belgeleri yayımladı
Vekil adayları sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabiliyor mu?
Devlette de CEO dönemi başlıyor
Belediye şirketleri özel güvenlik hizmetlerini nasıl sunacak?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı?
Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Belediye şirketlerine yeni personel alımı nasıl olacak?
Kaymakamlara diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?
Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu
Kamuda devrim niteliğinde değişiklikler
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih ne zaman?
Seçmen sorgulama mobil uygulama indir