İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?Sorularla memur olarak atanmanın incelikleri

Bu yazımızda sorularla devlet memurlarının istifa sonrası dönüşlerinin veya memur olmadığı halde başka kanunlara tabi olarak çalışanların memur olarak atanmalarının inceliklerini açıklamaya çalışacağız.

Eczacılar ve diş hekimlerinin istifa sonrası dönüşleri nasıl olmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına istifa sonrası dönüşler diğer memurlardan biraz farklılık arz etmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacıların ilk defa veya yeniden, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına veya yukarıda belirtilen unvanlarda kadro veya pozisyonu olan kamu kurum veya kuruluşlarına atanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'nca ilana çıkılan kuraya katılmaları ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?

Aday memurken istifa ettiğim de daha sonra kendi kurumuma geri dönersem kurumun yazınızda bahsettiğiniz takdir hakları neler olabilir?

657 sayılı Kanun'un memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen 92'nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71'inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler..." hükmüne yer verilmiştir.

Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, aday memurların adaylık süresinde istifa etmeleri halinde sadece kendi kurumlarına dönmeleri kurumlarının takdiri ile olabilmektedir. Asaleti tasdik olanların ise hem kendi kurumlarına hem de başka kurumlardaki durumlarına uygun kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, kamu kurumlarının bu konuda önemli derecede takdir hakkı vardır. Bu takdir haklarını yargı kararlarıyla da olumluya çevirmek mümkün değildir. Yani kamu kurumları istifa sonrası dönüşü kabul etmezlerse yargıya gitmekte sorunu çözmemektedir. Genel olarak yargı, idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı yönünde karar vermektedir.

Meslekten çıkarılanlar başka kurumların kadrolarına atanabilirler mi?

Devlet Personel Başkanlığı'nın meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polis memurunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkin olarak sorulan bir soruya vermiş olduğu görüşte şu açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 82'nci maddesinin (E) ve (F) bentlerinde; "E) Meslekten Çıkarma: Memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

F) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen meslekten çıkarma cezalarının, devlet memurluğundan çıkarma cezasından farklı olarak, sadece tekrar söz konusu genel müdürlüğe devlet memuru olarak atanmaya engel teşkil ettiği anlaşılmakta olup, devlet memuru olma vasfına haiz olması ve atanılacak kadroya dair diğer özel şartları taşıması kaydıyla, ilgilinin Emniyet Genel Müdürlüğü haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı çerçevesinde devlet memuru olarak istihdam edilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Araştırma görevlisi iken kendi isteği dışında ilişiği kesilenler memur olabilir mi?

Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı sık sorulan sorular arasındadır. Aksaray Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011.31.8366 sayılı Yürütme Kurulu Kararı'nın 5'inci maddesi gereğince bir yıl içerisinde yabancı dil sınavından yeterli puanı alamaması sebebiyle ilişiği kesilen ilgilinin, belediyeniz bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi kapsamında açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili bir soruya Devlet Personel Başkanlığı'nca verilen görüşte şu ifadelere yer verilmiştir;

657 sayılı Kanun'un 92'nci maddesine göre bu kanuna tabi olmayan personelin, kendi istekleri ile görevden çekilmiş olması durumunda yeniden atanma hakkını elde edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında "Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50'nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır." hükmüne, 2011.31.8366 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararının 5' inci maddesinde ise "ÖYP araştırma görevlilerinden atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50 ve üstünde puan alamayanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi" hükmüne yer verilerek öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında, yabancı dil sınavı 50 puanın altında olanlar ile en çok 1 yıl için sözleşme yapılacağı ve bu 1 yıl içinde yabancı dil şartını yerine getirmeyenlerin ilişiğinin kesileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 20'nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır" hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Aksaray Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak olarak görev yapmakta iken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011.31.8366 sayılı Yürütme Kurulu Kararı gereği, dil şartını yerine getiremediğinden dolayı ilişiği kesilen ilgilinin, söz konusu görevden kendi isteği ile ayrılmamış olması sebebiyle, Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi kapsamında memuriyete atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Uzman çavuşlar kaç yıl çalıştıktan sonra memur olarak atanabilir?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalara göre en az iki yıl görev yaptıktan sonra görevden kendi isteği ilen ayrılan uzman erbaş ve çavuşlar kamu kurumlarının memur kadrolarına istifa sonrası dönüş prosedürleri çerçevesinde dönebilmekteydi.

Ancak, yapılan kanuni değişiklikle 3269 sayılı Kanun'a tabi görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevden ayrılan veya sağlık sebebiyle sözleşmeleri feshedilmiş olanların, asgari yedi hizmet yılını tamamlamaları kaydıyla 657 sayılı Kanun'un 92'nci maddesi çerçevesinde durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir atama, atanma talebinde bulunulan kamu kurum veya kuruluşlarının takdirindedir.

Konular

Görevde yükselmelerde mülakatın etkisi azaltılmalı!
Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber
Atamaları geciken doktorlarla ilgili son durum
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermeli?
Hangi kurumlar kapatılacak?
Zeytinlik alanda endüstriyel atık depolama tesisi kurulabilir mi?
Başkasının yerine sınava girmek dolandırıcılık sayılıyor mu?
Seçimde görev alacakların ücretleri belli oldu!
Sözleşmeli personelin yıllık izni gelecek yıla aktarılır mı?
İçişleri GY ve unvan değişikliği giriş belgeleri yayımladı
Vekil adayları sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabiliyor mu?
Devlette de CEO dönemi başlıyor
Belediye şirketleri özel güvenlik hizmetlerini nasıl sunacak?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı?
Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Belediye şirketlerine yeni personel alımı nasıl olacak?
Kaymakamlara diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?
Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu
Kamuda devrim niteliğinde değişiklikler
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih ne zaman?
Seçmen sorgulama mobil uygulama indir