try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Şube müdürü, bölge hizmetini doldurmadan, eş durumu nakli isteyebilir mi?

Danıştay, İşkur'da yaşanan olayda, bölge hizmeti tamamlanmadan, görevde yükselmeden başarılı olarak şube müdürlüğüne atanan memurun, başka bir ile eş durumu nakli isteyemeyeceğine karar verdi.

Türkiye İş Kurumunda yaşanan olayda, görevde yükselme ile şube müdürlüğüne atanan bir memur, eşinin başka bir ilde çalıştığını belirterek eş durumu nakli istemiş ancak talebi reddedilmiştir.

Açılan davada, ilk derece mahkemesi, norm kadro cetvelini istemiş ve naklen geçilmek istenen yerde 2 normun boş olduğu, kurumun da davacının atamasını yapmamasının somut ve haklı bir gerekçeye dayanmadığına karar vererek, işlemi iptal etmiştir.

İŞKUR davayı temyiz etmiştir. Temyiz isteminin görüşen Danıştay heyeti, oybirliğiyle, görevde yükselme ile atanan şube müdürünün bölge hizmeti olduğunu, bu bölge hizmeti doldurulmadan eş durumu tayininin yapılamayacağına karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2014/9180

Karar No : 2017/1085

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Karşı Taraf (Davacı) :

İsteğin Özeti : ... İdare Mahkemesi'nce verilen 21/08/2014 günlü, E:2014/183, K:2014/1271 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, M. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucunda ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanan davacı tarafından, eşinin ... Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapması nedeniyle şube müdürü olarak atamasının M. iline yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/12/2013 günlü, 44126 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

.. İdare Mahkemesi'nin 21/08/2014 günlü, E:2014/183, K:2014/1271 sayılı kararıyla; .. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucunda .. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanan davacı tarafından, eşinin .. Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapması nedeniyle şube müdürü olarak atamasının ... iline yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlem; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve özür durumlarının ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınması ve eşlerin yer değiştirme isteklerinin alanlarındaki tercihleri dikkate alınmak suretiyle aynı yerde birlikte çalışabilmelerine imkan verecek şekilde davacının eşinin görev yaptığı .. ilinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne atamasının yapılmasının gerektiği, 08/07/2014 tarihli ara kararıyla dava açma tarihinde .. Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün kadro durumunu gösterir cetvelin istenmesi üzerine gelen cevabı yazı ve kadro durumu incelendiğinde 2 adet boş şube müdürü kadrosunun bulunduğu görüldüğünden bu yönüyle de davacının atamasının yapılmamasının somut ve haklı bir gerekçeye dayanmadığı, yapılan başvurunun davalı idarece reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu, davacının atamasının hizmet gerekleri gözetilerek yapılmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kamu personeli açısından genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır."; ikinci fıkrasında, "Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır."; beşinci fıkrasında ise, "Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar. " amir hükümleri kurala bağlanmıştır.

18/01/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27819 sayılı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 'Kapsam' başlıklı 2. maddesinde; Yönetmeliğin Kurumun taşra teşkilatında görev yapan il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürlerini kapsadığı; "Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar" başlıklı 8. maddesinde, yer değiştirme suretiyle atamaların personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacıyla, Genel Yönetmeliğin 9. maddesi gözetilerek, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Değerlendirme Formu, boş kadro durumu ile hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dahilinde Yer Değiştirme Kurulunca yapılacağı; "Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri" başlıklı 10. maddesinde yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesinin ve başvuruların ne şekilde yapılacağının, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Kurumun internet sayfasında duyurulacağı ve hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış veya o yılın Temmuz ayı sonuna kadar tamamlayacak olanların atanma talebinde bulunabilecekleri; "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 11. maddesinde ise, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

25/06/1983 tarih ve 18088 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde; yer değiştirme suretiyle atanmaların, Devlet memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılacağı; "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesinde de, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere memurun atamasının yapılabileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının ... Çalışma ve İş Kurumu emrinde şef kadrosunda görev yapmakta iken, 2013 yılında görevde yükselme sınavında başarılı olması sonucu, tercihi doğrultusunda 10/10/2013 tarihinde ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandığı, eşinin ... ili, ... ilçesi .. Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu ve çocuklarının yine ... ilçesinde eğitimlerine devam ettiğinden bahisle ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak atanma talebinde bulunduğu, talebinin reddine ilişkin 28/12/2013 günlü, 44126 sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikle, Türkiye; sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle altı hizmet bölgesine ayrıldığı; bu hizmet bölgeleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Genel Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvelde gösterildiği; bu cetvele göre davacının görev yaptığı ... ili 5. bölge, eş mazereti sebebiyle atanmak istediği ... ilinin ise 1. Bölgede olduğu; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde de, 5. ve 6. bölgelerde fiili hizmet süresinin 3 yıl olarak belirlendiği ve aynı maddenin 2. fıkrasında ise, hizmet bölgelerinde fiili çalışma yapılmadan doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Dava konusu olayda, davalı idarece, hizmet gereği ve ihtiyacı doğrultusunda 200 şube müdürü kadrosu için görevde yükselme sınavı düzenlendiği, sınavda başarılı olan davacının da, tercihleri ve puanı doğrultusunda 5. hizmet bölgesinde yer alan ... iline 10/10/2013 tarihinde şube müdürü olarak atandığı ve bu atama işleminin hukuka aykırılığı ileri sürülmeksizin çok kısa bir süre sonra 21/11/2013 tarihinde eş durumundan 1. hizmet bölgesinde bulunan ... iline atanma talebinde bulunulduğu görülmektedir.

Bu durumda, bir kamu görevlisinin eş durumu nedeni ile atanma talebinin bulunması halinde, sadece eş durumunun değil, hizmet gereklerinin de gözetilmesinin gerekeceği açık olup ... ilinde çalıştığı birimde davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı anlaşıldığından, eş mazereti nedeniyle Mer....sin iline atanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle ... İdare Mahkemesi'nce verilen 21/08/2014 günlü, E:2014/183, K:2014/1271 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar