Denetimli serbestlik süresiyle memurluğa engel mahkumiyet süresi arasında bir ilişki var mı?

  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:20:{i:0;i:62;i:1;i:61;i:2;i:60;i:3;i:59;i:4;i:31;i:5;i:30;i:6;i:29;i:7;i:24;i:8;i:21;i:9;i:15;i:10;i:14;i:11;i:13;i:12;i:12;i:13;i:11;i:14;i:7;i:15;i:6;i:16;i:5;i:17;i:3;i:18;i:2;i:19;i:1;}' WHERE name = 'menu_masks' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:0:{}' WHERE name = 'menu_expanded' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • warning: mysqli_query(): (HY000/1032): Can't find record in 'hayat_menu_links' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/database.mysqli.inc on line 114.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM hayat_variable WHERE name = 'menu_rebuild_needed' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 637.

DMK 48-A.5 hükmü (memurluktan alınma ve atılma) ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddenin etkisi.

DMK 48-A.5 hükmü (memurluktan alınma ve atılma) ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddenin etkisi

Denetimli serbestlik kişiye erteleme yada kosullu salıverme durumunda yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumu yani 48-a.5'te 2008 yapılan değişikliğin denetimli serbestlik süresiyle bir alakası yok denetimli serbestlik süresi alt bir üst üç yıl ve hiçbir değişiklik olmadı. Ancak Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105.maddenin 4. fıkrası (Mülga: 5/4/2012-6291/3 md.): "İki yıl veya daha az süre ile hapis cezasına mahküm olanlardan, hükümlülük süresinin yarısını iyi halle geçirenlerin, istekleri bulunmak ko-şuluyla kendilerinin veya yasal temsilcilerinin veya Cum-huriyet Başsavcılı-ğının istemi üzerine, mahkümi-yet sürelerinin geriye kalan yarısını kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına mahkemece karar verilebi-lir." kaldırılmış bunun yerine 105/A kabul edilmiştir.

671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahküm veya mahküm olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapılmaktadır.

Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A'daki koşullu salıverilmeye dair "bir yıl", "iki yıla" çıkarıldı." Madde 105/A - (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.)

(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl(iki yıl olarak değişti) veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hakimi tarafından karar verilebilir. Buna göre; koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle, bir yıl erken tahliye olacaklarıdır.

İkinci düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir. 107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahküm edilmiş olanlar, cezalarının "üçte ikisini" infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK'da yapılan düzenlemeyle "üçte ikilik(2/3)"oran,"yarısına (1/2)"ye indirilmektedir. Buna göre, süreli hapis cezalarına mahkümlar, cezalarının 1/2'sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabilecek.

Bu durumda memuriyete engel mahkumiyet ile ya da denetimli serbestlik süresiyle ve 2008 yılında DMK'nın 48. maddesinde yapılan değişiklikle ilgili KHK'daki değişikliğin bir alakası yok. 2008 yılında yapılan değişiklik yeni TCK'ya DMK'nın uyumunu sağlamak içindi.