GİH'teki memur mühendislik mezunu olursa bir kademe alır mı?Sivas İdare Mahkemesi, GİH'te memur iken mühendislik mezunu olanının 36/A- bendine göre bir kademe alabileceğini belirtti.

İşte Mahkeme kararı:

T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/659
KARAR NO : 2018/67

DAVACI : MUSTAFA ARMUTLU
Fatih Mahallesi 22. Sokak No:42/6 Merkez/SİVAS

DAVALI : SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ :AV. SİBEL ERDOĞAN, AV. ZEKERİYA KILIÇ
Sivas Belediyesi Hukuk İşleri MüdürlüğüMerkez/SİVAS
DAVANIN ÖZETİ : Sivas Belediye Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının 657 sayılı kanunun 36/A2 maddesi gereği tarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sivas Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.05.2017 tarih ve 97406666-174-353 sayılı işleminin; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüş yazılarına ve genel geçer uygulamaya aykırı olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin anılan hükmü uyarınca bir derece verilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının mezun olduğu okul nedeniyle talep ettiği ilave bir derecenin mezun olduğu yükseköğrenimin gerektirdiği teknik hizmetler sınıfında görev almamasından dolayı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi'nce; duruşma için önceden taraflara bildirilen 30.01.2018 tarihinde davacı Mustafa Armutlu ve davalı idarevekili Av. Zekeriya Kılıç'ın katılımı ile davacı taraf ve davalı idareler vekillerine usulüne uygun söz verilip yapılan açıklamalar dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Sivas Belediye Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A2 maddesi gereğitarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36. Maddesinin, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerinin gösterildiği Ortak Hükümler bölümünün 2. fıkrasında aynen, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," 4. fıkrasında aynen, "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tekniker-ler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," ekleneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun hükümlerinin lafzından anlaşılacağı üzere, 4. fıkrada sayılan unvan ve okul mezunları için"Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartı" na yer verilmiş iken, 2. fıkrada bu şarta yer verilmemiştir.

Sivas Belediye Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin öğrenim süresi 4 yıl olan Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünden mezun bir mühendis olan davacının, teknik hizmetler sınıfında çalışıyor olmasa bile, anılan 2. fıkra kapsamında bir derece verilmesi hakkından faydalandırılması gerektiğinden, aksi yolda tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
HAMİT GÖRÜR
94872
Üye
ADNAN DİKENLİ
37831
Üye
NEVİM KILIÇ ÇELİK
195132

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı :31,40 TL
Karar Harcı :31,40 TL
Posta Gideri :127,25 TL
TOPLAM :190,05 TL

Konular

Görevde yükselmelerde mülakatın etkisi azaltılmalı!
Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber
Atamaları geciken doktorlarla ilgili son durum
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermeli?
Hangi kurumlar kapatılacak?
Zeytinlik alanda endüstriyel atık depolama tesisi kurulabilir mi?
Başkasının yerine sınava girmek dolandırıcılık sayılıyor mu?
Seçimde görev alacakların ücretleri belli oldu!
Sözleşmeli personelin yıllık izni gelecek yıla aktarılır mı?
İçişleri GY ve unvan değişikliği giriş belgeleri yayımladı
Vekil adayları sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabiliyor mu?
Devlette de CEO dönemi başlıyor
Belediye şirketleri özel güvenlik hizmetlerini nasıl sunacak?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı?
Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Belediye şirketlerine yeni personel alımı nasıl olacak?
Kaymakamlara diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?
Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu
Kamuda devrim niteliğinde değişiklikler
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih ne zaman?
Seçmen sorgulama mobil uygulama indir