Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş

  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:20:{i:0;i:62;i:1;i:61;i:2;i:60;i:3;i:59;i:4;i:31;i:5;i:30;i:6;i:29;i:7;i:24;i:8;i:21;i:9;i:15;i:10;i:14;i:11;i:13;i:12;i:12;i:13;i:11;i:14;i:7;i:15;i:6;i:16;i:5;i:17;i:3;i:18;i:2;i:19;i:1;}' WHERE name = 'menu_masks' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:0:{}' WHERE name = 'menu_expanded' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • warning: mysqli_query(): (HY000/1032): Can't find record in 'hayat_menu_links' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/database.mysqli.inc on line 114.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM hayat_variable WHERE name = 'menu_rebuild_needed' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 637.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı, toplu sözleşmede yer alan hükmün sadece açık çalışma yerlerinde çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılan biyologları kapsadığını belirten bir görüş yayımladı.

İŞTE O GÖRÜŞ YAZISI

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :12202449-045.03-E.58087 02.04.2018
Konu :Ek Özel Hizmet Tazminatı

İZMİR VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi : 0.03.2018 tarihli ve 57832378-840-E.8177 sayılı yazı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Biyolog olarak görev yapan personele, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (ll) sayılı Cetvelde Kimyagerler için belirtilen özel hizmet tazminatının ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara : 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara : 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır.
Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara : 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara : 24
oranlarını aşamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019 yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri'nin "Biyologlara ek özel hizmet tazminatı başlıklı" 48 inci maddesinde "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin karara ekli (ll) sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında Kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, Biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır." denilmektedir.

2018 ve 2019 yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerine göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanların da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlanabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Toplu Sözleşme Hükümleri açık çalışma intihallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılan biyologlara ek özel hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin olduğundan, kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde sadece çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına ilişkin olmak üzere biyologların da yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.